มูลนิธิอีสตาร์

ใน 192 ปีนับตั้งแต่พระกิตติคุณมาถึงประเทศไทย
มีเพียง 6% ของหมู่บ้านที่เข้าถึงข่าวประเสริฐ

คนหนึ่งเสียชีวิตในประเทศไทยทุกนาทีโดยที่ไม่เคยได้ยินเรื่องของพระเยซูเลย